What should be done in a repair hair transplant surgery? (photos)

Before 11 months I had a lowering of hairline for (1,5cm), by my estimate I received around 900 hair grafts, result is looking unnatural since a lots of 2/hair grafts was placed in a very first line and a few 3/hair grafts in first 5 milimeters of hairline which is strongly prohibited especialy since doctor was ISHRS member and 20 years in HT business. The density issue is open debate but multiple hair grafts in first line is a critical professional mistake. And how to do fix it. Thanks.

Doctor Answers 3

Correction of unnatural hairline

{{ voteCount >= 0 ? '+' + (voteCount + 1) : (voteCount + 1) }}
I agree: this is not the sort of result you should expect to get in 2016, especially from an ISHRS member with 20 years of experience. This type of unnatural hairline is partly due to the multifollicular grafts that were used (something that is especially important to avoid in people with black hair and fair skin), partly due to the fact that hair taken from elsewhere on the head is often coarser than one's original hairline hair, partly due to the lack of sufficient irregularity (particularly on the right side, where the hairline appears overly straight), and partly due to the need for greater density. The good news is, nearly all of these things could very easily be corrected by a second surgery (with another surgeon, of course). I would suggest seeing several different surgeons before you proceed with anther hair transplant, even if you have to travel to do so, and asking them to show you lots of before and after photos of their hairlines. A good transplanted hairline should look completely natural--good enough to fool another hair transplant surgeon.Thanks for your question--hope this was helpful.Dr. BallonStrinjam se: to ni neke vrste rezultat, ki ga je treba pričakovati, da bi dobili v letu 2016, predvsem iz ISHRS član z 20 let izkušenj. Ta vrsta nenaravne lasišča je deloma posledica multifollicular cepljenk, ki so bili uporabljeni (nekaj, kar je še posebej pomembno, da bi se izognili pri ljudeh s črnimi lasmi in pošteno kožo), deloma zaradi dejstva, da lasje, sprejetih od drugod na glavi je pogosto bolj groba kot eden je prvotni lasišča lasje, deloma zaradi pomanjkanja zadostnega nepravilnosti (še posebej na desni strani, kjer se pojavi lasišča preveč naravnost), deloma pa tudi zaradi potrebe po večji gostoti. Dobra novica je, da skoraj vse te stvari lahko zelo enostavno popraviti z drugo operacijo (z drugo kirurga, seveda). Jaz bi predlagal vidim več različnih kirurgov, preden boste nadaljevali s Anther presaditev las, tudi če boste morali potovati, da to stori, in jih prosi, da vam pokažemo veliko pred in po fotografije svojih tankih črt. Dober presajenih lasišča treba videti popolnoma naravno - dovolj dober, da tepec drugo presajanje las kirurga.

Hvala za vaše vprašanje - upam, da je to koristno in vam želim veliko sreče.

Dr. Ballon


Atlanta Hair Restoration Surgeon

Hair transplant done wrong

{{ voteCount >= 0 ? '+' + (voteCount + 1) : (voteCount + 1) }}
Find a doctor who can do it right. This can be fixed by placing a wide transition zone in front of the two hair grafts. Also there is a need for more density in the transplanted area based upon what I see

William Rassman, MD
Los Angeles Hair Restoration Surgeon
5.0 out of 5 stars 28 reviews

To fix a bad hair transplant surgery result you would need to consult with a doctor. Each case is unique and photos are not

{{ voteCount >= 0 ? '+' + (voteCount + 1) : (voteCount + 1) }}
To fix a bad hair transplant surgery result you would need to consult with a doctor.  Each case is unique and photos cannot give you treatment plan.  Each doctor may have a different approach. 

Jae Pak, MD
Los Angeles Hair Restoration Surgeon
5.0 out of 5 stars 102 reviews

These answers are for educational purposes and should not be relied upon as a substitute for medical advice you may receive from your physician. If you have a medical emergency, please call 911. These answers do not constitute or initiate a patient/doctor relationship.