Next

Cosmelan for Melasma

7 of 20

Was this photo helpful? {{ voteCount + ' other' + (voteCountOthers == 1 ? '' : 's') }} found this helpful

Patient was treated with Cosmelan for her melasma.