Is it okay to take the surgical wrap off temporarily.

  • Tulsa7212
  • Vinita, OK
  • 5 years ago